artykuł nr 1

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ WG PRAWA BUDOWLANEGO

Załączniki:
Załącznik 1.146 MB
artykuł nr 2

KOMUNIKAT PINB DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

W ZWOLENIU

Przypominam wszystkim właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a w szczególności obiektów wielkopowierzchniowych, handlowych i użyteczności publicznej narażonych na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, o zbliżającym się okresie zimowym i związanych z tym obowiązkach dotyczących odśnieżania dachów budynków, usuwania sopli lodowych, nawisów lodowych i śniegowych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym.

Nie usuwanie nadmiernej warstwy śniegu może spowodować przeciążenie konstrukcji, a przez to doprowadzić do katastrofy budowlanej. Przypominam, iż zgodnie z art. 5 ust. 2 oraz art. 61 ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu winien utrzymywać obiekt w stanie zapewniającym między innymi bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt związanych m.in. z działaniem sił natury (np. intensywne opady atmosferyczne), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, zapewnić dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu.

Nie zastosowanie się do w/w obowiązku skutkować będzie zastosowaniem przepisów karnych .

PINB w Zwoleniu

Jan Galewski

artykuł nr 3

Wybrane informacje ważne dla inwestorów po zmianach ustawy Prawo budowlane Stan prawny po 19.09.2020r.

artykuł nr 4

KOMUNIKAT PINB NA CZAS EPIDEMII

SZANOWNI MIESZKAŃCY
UWAGA
WAŻNY KOMUNIKAT
W związku z bardzo dynamiczną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym stanem epidemicznym na terenie kraju Starosta Zwoleński zdecydował o zamknięciu budynków Starostwa Powiatowego i jednostek podległych dla interesantów.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu zwraca się z prośbą o załatwianie spraw drogą pocztową, a w sprawach pilnych prosi o kontakt:
telefoniczny pod numerem telefonu 48 676 50 59 lub
na adres e-mail: inspektoratzwolen@wp.pl
Dokumenty związane z zawiadomieniem o terminie rozpoczęcia robót, zawiadomienia o zakończeniu budowy, wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego mogą być składane na w/w adres e-mail w formie skanów lub do urny wystawionej przed budynkiem inspektoratu ul. Perzyny 86 w Zwoleniu w sposób zapobiegający ich dekompletacji, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Druki do pobrania w zakładce po lewej stronie.
artykuł nr 5

KOMUNIKAT W SPRAWIE UŻYTKOWANIA INSTALACJI GRZEWCZYCH I PRZEWODÓW KOMINOWYCH

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU

BUDOWLANEGO W ZWOLENIU

Przypominam wszystkim właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych (budynek, budowla bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem) o obowiązku wynikającym z art. 61, 62 ustawy Prawo budowlane z 1994r. (Dz. U z 2020r., poz. 1333 tj.)

W/w osoby są zobowiązane w trakcie użytkowania obiektów budowlanych do zapewnienia kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych w tym zasilanych z butli (propan-butan) oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. A kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych , w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń występujących w przewodach dymowych i spalinowych

Kontrola stanu technicznego instalacji gazowej przeprowadzana jest co najmniej raz w roku przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych

Obowiązek w/w kontroli ciąży również na właścicielach lub zarządcach budynku mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego z wyłączeniem kontroli stanu technicznego elementów budynku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu przeprowadzi kontrole doraźne wybranych obiektów budowlanych w zakresie spełnienia przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych ciążących na nich obowiązków wynikających z przytoczonych przepisów ustawy Prawo budowlane

PINB W ZWOLENIU

inż. Jan Galewski

artykuł nr 6

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Załączniki:
Załącznik 19.707 KB