artykuł nr 1

Zakres działania PINB w Zwoleniu

Uprawnienia i obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określa art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy:

- przyjmowanie zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych wraz z oświadczeniem o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- wstrzymywanie robót budowlanych wykonywanych bez zgody budowlanej organu administracji architektoniczno- budowlanej lub niezgodnie z dokonanym zgłoszeniem/ pozwoleniem albo przepisami,

- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie legalizacji samowolnie wykonywanych obiektów budowlanych lub robót budowlanych,

- wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem,

- sprawdzenie wykonania nałożonych obowiązków,

- zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielenie pozwolenia na wznowienie robót,

- wydawanie nakazów rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części,

- wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów,

- nakładanie kar za wykonanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami prawa,

- nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy,

- nadzorowanie wykonania kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

- wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,

- wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy lub wykończenia,

- wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednim zawaleniem,

- sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia w obiekcie budowlanym istniejącego zagrożenia,

- prowadzenia postępowań w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

- przyjmwanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenia postępowań w tym zakresie,

- prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.