artykuł nr 1

Informacja Publiczna 

Udostępnianie informacji publicznej następuje w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198) .

Udostępnieniu podlegają, w zakresie dotyczącym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, informacje o:

- zamierzeniach Inspektoratu,
- programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
- statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i
kompetencjach Inspektoratu,
- organach i osobach sprawujących w Inspektoracie funkcje i ich
kompetencjach,
- majątku, którym dysponuje Inspektorat,
- zasadach funkcjonowania Inspektoratu, w tym:
-trybie jego działania,
-sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
-stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub
rozstrzygania,
-prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o
sposobach i zasadach udostępniania danych w nich
zawartych,
- danych publicznych, w tym: treść i postać dokumentów
urzędowych (w szczególności treść aktów administracyjnych i
innych rozstrzygnięć oraz dokumentacja przebiegu i efektów
kontroli, wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją
przeprowadzających),
- stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy
publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu
przepisów Kodeksu karnego.

Udostępnianiu nie podlegają:
- dane osobowe,
- informacje niejawne,
- tajemnice chronione ustawowo,
- informacje chronione ze względu na:
- prywatność osoby fizycznej, tajemnicę przedsiębiorcy (z wyjątkiem
informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek
z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i
wykonywania funkcji), chyba że osoba fizyczna lub przedsiębiorca
rezygnują z przysługującego im prawa.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego informacje
publiczne są udostępniane: poprzez ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, pisemnie na indywidualny wniosek pisemny, w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie.
Zadania i obowiązki w zakresie udostępniania informacji publicznej w trybie ustawy wykonują wszystkie referaty, każdy w zakresie swojej właściwości.